single-speaker

Martin Brezáni

Slovakia

Martin je súčasťou AI tímu v PwC so zameraním na NLP a optimizačné problémy s použitím strojového učenia. Zaujíma sa o umelú inteligenciu a témy, ktoré by mohli byť v budúcnosti úzko späté s umelou inteligenciou. To zahŕňa aj tému kvantových počítačov s ich schopnosťou efektívne prehľadávať priestor nepolynomiálnych problémov.

Martin is a part of the AI team in PwC, mostly focusing on NLP and optimization problems using Machine Learning. He is an enthusiast in AI and topics possibly connected to AI in future. This also includes quantum computers with their ability to effectively search through the space of non polynomial problems.